ข้อตกลงในการใช้บริการกับ

"TrueUnlimitedHost - Truely Unlimited Web-Hosting"

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง TrueUnlimitedHost (ผู้ให้บริการ) และผู้ใช้บริการทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ และถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และ ข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น

 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรา: เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร และขัดต่อศีลธรรมอันดีต่างๆ เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล (เช่น เกมส์ โปรแกรม วิดีโอ เพลง ฯลฯ) ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายทุกประเภท เว็บไซต์ที่มีการ streaming ทั้งภาพและเสียง (เช่น คลิปวิดีโอออนไลน์ วิทยุออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ ฯลฯ) เว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากไฟล์ (เช่น free file hosting, free image hosting ฯลฯ) เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี (เช่น free hosting, free web space, free blog, free webboard, free email ฯลฯ) เว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ e-learning ทุกประเภท (ยกเว้นสำหรับบริการ VPS และ Dedicated Servers) เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าใช้ทรัพยากรของระบบสูงและกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น WordPress MU, Discuz, ECMall, UCenter, Moodle e-Learning, Blog Magic ฯลฯ) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ bittorrent, tracker, pirated software, hacker, warez, crack, backdoor, phishing ฯลฯ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท ทั้งยังห้ามนำไฟล์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ (เช่น โปรแกรม ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ) และไฟล์สำรองข้อมูลต่างๆ ทุกประเภทขึ้นไว้บนเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการดึงข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์จากแหล่งอื่นมาเผยแพร่ เช่น ดึงไฟล์ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์จาก YouTube มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ ฯลฯ หากตรวจพบในภายหลังทางผู้ให้บริการจะดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากพบว่าเนื้อหาหลักของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการละเมิดข้อตกลงข้อนี้อย่างชัดเจน ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 2. ผู้ให้บริการห้ามมิให้ใช้บริการนี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing หากตรวจพบในภายหลังทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 3. ผู้ให้บริการห้ามมิให้ใช้บริการนี้ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หากตรวจพบในภายหลังทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 4. ผู้ให้บริการห้ามมิให้ทำการส่ง spam mail (การส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไปยังอีเมล์ของผู้รับที่มิใช่สมาชิกหรือมีความประสงค์ต้องการรับข้อมูลนั้นๆ) หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ใช้บริการท่านใดใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราในการส่ง spam mail รวมถึงข้อความขู่บังคับ หรือข้อความที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อบุคคลอื่นๆ ทางผู้ให้บริการสามารถระงับบริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 5. ผู้ให้บริการห้ามมิให้มีการใช้งานเกินขอบข่ายที่มอบให้ รวมถึงการพยายามจะเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) หากตรวจพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่น ทางผู้ให้บริการสามารถระงับบริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 6. ผู้ให้บริการห้ามมิให้มีการใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนัก (Load) แก่เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการใช้งานทุกอย่างทีมีผลเสีย หรือผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดๆ นั้นถือเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร

 7. หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าบริการ เรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ตามสมควร

 8. ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องเก็บรหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของท่านไว้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ง่ายต่อการถูก hack ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับเว็บไซต์อันเนื่องมาจากความประมาทของผู้ใช้บริการเอง อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในการกู้ข้อมูลกลับคืนมา

 9. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือเกิดเหตุอันสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อย 1 ชุดเสมอในอีกระบบหนึ่ง

 10. ผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานอีเมล์ควรมีการสำรองข้อมูลอีเมล์ของท่านไว้ในอีกระบบหนึ่งด้วยเสมอผ่านโปรแกรม เช่น Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird ฯลฯ เพราะถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือเกิดเหตุอันสุดวิสัยอื่นใด

 11. การแจ้งเตือนโดเมนหมดอายุ - ก่อนโดเมนหมดอายุ 15 วันจะมีอีเมล์อัตโนมัติจากระบบของ registrar ส่งไปยังอีเมล์ registrant contact ของโดเมนตามที่ท่านได้ให้ไว้ตอนจดทะเบียน ทั้งนี้อีเมล์จากระบบดังกล่าวอาจสูญหาย หรือเข้าไปอยู่ใน junk/spam box ได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องอัพเดทอีเมล์ registrant contact ให้เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานประจำและหมั่นตรวจสอบอีเมล์ใน junk/spam box อยู่เสมอ ที่สำคัญควรจดบันทึกวันหมดอายุของโดเมนต่างๆ ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือดูแลอยู่ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโดเมนของท่านจะไม่หมดอายุโดยที่ท่านไม่รู้ตัว เพราะหากท่านทราบและมีความประสงค์ที่จะต่ออายุเมื่อโดเมนหมดอายุเป็นระยะเวลาเกิน 1 เดือนแล้ว ท่านจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินหลายพันบาทให้แก่ registrar ตามกฎของ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการหมดอายุของโดเมนโดยที่เจ้าของโดเมนนั้นๆ ไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจาก registrar แต่จะให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับนายทะเบียนเพื่อต่ออายุโดเมนที่หมดอายุไปแล้วเกิน 1 เดือน

 12. ขอบข่ายของการให้บริการ web hosting คือ การดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ ผู้ให้บริการมิได้รับให้คำปรึกษาในด้าน script, software, CMS ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน ใช้งาน หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผู้ให้บริการจะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการ web hosting เท่านั้น

 13. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอถึงพื้นที่การใช้งาน และ bandwidth หากพบว่าเกินหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ใช้บริการจักต้องรีบแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที

 14. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูลเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

 15. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าPowered By