ทำความรู้จักกับโดเมนเนม (Domain Name)

Domain Name คือชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์หรือเปรียบเหมือนบ้านเลขที่นั่นเอง โดยชื่อโดเมนจะไม่สามารถซ้ำกันได้ ใครจดก่อนจะถือว่าได้สิทธิ์เป็นเจ้าของ และสามารถจดได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี นามสกุลของโดเมนเนมมีหลายชนิดซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันไป จึงควรเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ แต่นามสกุลที่นิยมและสามารถใช้ได้กับเว็บไซต์ทุกประเภทคือนามสกุล .com

 

หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อโดเมนเนม :

  1. จะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข (a-z, 0-9)
  2. มีความยาวอย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร
  3. ชื่อโดเมนสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (-) ได้แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้น หรือลงท้ายของชื่อและหากใช้มากกว่า 1 ตัว ต้องไม่ใช้ติดกัน
   
  ความหมายของ Domain :
.com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial)
.net กลุ่มบริหารเครือข่าย (Network Service)
.org กลุ่มหน่วยงานองค์กร (Organization)
.biz กลุ่มธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน (Business)
.info กลุ่มผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)
 
  คำแนะนำในการตั้งชื่อโดเมนเนม :
 
  1. เป็นชื่อที่ตรงกับชื่อบริษัท, องค์กร, สินค้าหรือบริการ ของคุณ
  2. ไม่ควรยาวเกินความจำเป็น ควรเน้นให้กระชับ สั้น จำง่าย
  3. หากโดเมน .com ไม่ว่างอาจใช้นามสกุลอื่นทดแทนเช่น .net, .biz หรือโดเมน .th เป็นต้น
   
ตรวจสอบโดเมนเนม คลิกที่นี่
จดทะเบียนโดเมนเนม คลิกที่นี่
   
   
สำหรับโดเมน .TH  (co.th in.th ac.th go.th net.th or.th mi.th)
 

ทำไมต้องจดทะเบียนโดเมน .TH
นอกจาก .th จะเป็นชื่อโดเมนที่ใช้แสดงว่าเป็นชื่อโดเมนไทยแล้ว การจดทะเบียนซึ่งมีการตรวจสอบหลักฐาน ทำให้แน่ใจได้ว่า เจ้าของชื่อโดเมนมีตัวตน เชื่อถือได้ และเพิ่มความมั่นใจต่อลูกค้าในการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต อีกทั้ง .th ยังมีการแยกหมวดหมู่ของโดเมนตามประเภทของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นหมวดหมู่เด่นชัด ง่ายต่อการจดจำ

   
  ความหมายของ Domain :
.co.th สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ
.in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
.ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา
.go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล
.net.th สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP)
.or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
.mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
   
 

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียน
หลังจากได้รับเอกสาร และหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการจดทะเบียนโดเมนเนม คือ 1 วันทำการ และหลังจากที่โดเมนเนมได้รับการจดทะเบียนแล้ว (ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโดเมนใหม่ใน .th) ต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในการที่เครื่องอื่นๆ ทั่วโลกจะได้รับทราบเกี่ยวกับโดเมนใหม่

   
ข้อกำหนดในการตั้งชื่อโดเมน คลิกที่นี่
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน คลิกที่นี่
ตรวจสอบโดเมนเนม คลิกที่นี่
จดทะเบียนโดเมนเนม คลิกที่นี่